Fachkollegium

NameSprechstunde
Herr Dr. Aumann  nV. nV 
Frau Bauer  nV. nV 
Frau Brand  nV. nV 
Frau Emmel  nV. nV 
Frau Freudenstein  nV. nV 
Frau Hahn  nV. nV 
Frau Junkermann  Mo. 3. St. 
Herr Kauf  nV. nV 
Frau Khomenker  nV. nV 
Frau Klebsch  nV. nV 
Frau König  nV. nV 
Herr Rheude  nV. nV 
Frau Schröder  nV. nV 
Herr Seif  nV. nV 
Frau Weisert  nV. nV